Etang De Pierre - 1 - Video

Video title: Carp Fishing - Etang De Pierre - 1
Video added: 25/02/2010
Running time: 00:04:22
Author: Dream Fishing Holidays
Staring: NA
Location: Etang De Pierre
Video Description:
On the bank at the beautiful Etang De Pierre venue.