Etang De Pierre - 2 - Video

Video title: Carp Fishing - Etang De Pierre - 2
Video added: 06/03/2010
Running time: 00:01:45
Author: Dream Fishing Holidays
Staring: NA
Location: Etang De Pierre
Video Description:
On the bank at the beautiful Etang De Pierre venue.